Palvelut

Haluamme palveluillamme auttaa myös Teitä onnistumaan ja saavuttamaan tavoitteenne.


Hanke- ja projektijohtaminen

Hanke-ja projektipäällikön tyypillisiä tehtäviä ERP-hankkeen ja -projektin eri vaiheissa ovat:

 • Suunnitteluvaihe – Aikataulutus, budjetointi, resurssien suunnittelu, laajuus, vaikutukset liiketoimintaan ja organisaatioiden eri osiin, liiketoiminnan tavoitteet
 • Toteutusvaihe – Järjestelmän sekä liittymien konfiguroinnin ja kehittämisen seuranta ja ohjaus
 • Testausvaihe –  Testaussuunnitelman suunnittelu ja hyväksyminen, testausympäristöjen varmistaminen, testaustulosten raportointi, eri testausvaiheiden hyväksyminen, tarvittaessa itse testauksen koordinointi ja johtaminen
 • Käyttöönottovaihe – Suunnittelu, valmistelu ja johtaminen
 • Käyttöönoton jälkeinen tukivaihe – Liiketoiminnan tukeminen ja tukitoimintojen johtaminen, hankkeen ja/tai projektin sulkeminen sekä loppuraportointi

Kommunikointi ja raportointi

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa vaatii vahvoja kommunikointitaitoja sekä selkeää ja yhteismitallista raportointia. Kommunikointi onkin yksi onnistumisen edellytys projektin etenemisessä sekä tavoitteiden saavuttamisessa.

Pelkkä raportointi ei kuitenkaan riitä vaan vaaditaan myös sitoutunut ohjausryhmä, jossa tilanne ja edistymä käydään läpi säännöllisesti.

Hanke- ja projektityön johtaminen ja resurssien hallinta

Hankkeen ja projektin johtamiseen liittyy olennaisesti resurssien hallinta. Hyvin usein etenkin isoissa ja pitkissä hankkeissa resurssien varmistaminen, projektien ja tiimien työnsuunnittelun ohjaaminen, projektien priorisointi, säännöllinen tuntiraportointi ja sen seuranta sekä henkilöiden työtyytyväisyyden varmistaminen on merkittävässä asemassa myös yksittäisten projektien onnistumisen kannalta.

Tiimityöskentely ja positiivisen ilmapiirin luominen sekä ylläpito on meille erityisen tärkeää. Pitkä ja monipuolinen kokemuksemme auttaa tunnistamaan ja välttämään ongelmia ennalta.

Asiakastyytyväisyys

Hanke-ja projektitoimintaa voidaan kehittää mittaamalla asiakastyytyväisyyttä sekä analysoimalla saatua palautetta. Autamme mielellämme asiakkaitamme kehittämään hanke-ja projektitoimintaa saadun palautteen pohjalta. Mittaamme ja kehitämme myös omaa toimintaamme asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta.

Riskit ja muutokset

Jokaiseen hankkeeseen ja projektiin liittyy aina myös riskejä. Aktiivinen riskien tunnistaminen, seuranta ja hallinta on todella tärkeää, jotta korjaavat toimenpiteet saadaan tehtyä riittävän ajoissa, eivätkä riskit pääse toteumaan.

Koko hankkeen ja projektin ajan on myös tunnistettava, mitkä ovat sellaisia muutoksia, jotka vaativat ohjausryhmän tai muutoskomitean käsittelyn. Tämä on osa alkuperäisen ja hyväksytyn hankkeen tai projektin laajuuden hallintaa ja siten yksi tärkeimmistä hanke- ja projektijohtamisen tehtävistä.


Vuosien kokemuksemme tuo varmuutta riskien ja muutosten tunnistamiseen sekä niiden hallintaan.

Palvelunhallinta

Tarjoamme vankkaa osaamistamme vuosien kokemuksella asiakkaidemme IT-palvelunhallintaan. Palvelupäällikkö on yleisesti IT-palveluista vastaava johtotason henkilö. Palvelupäällikön tehtävät sisältävät tyypillisesti:

 • Resurssienhallintaa – Tiimien johtaminen, resurssien suunnittelu ja varmistaminen, työnsuunnittelun ohjaus, tuntiraportointi, työtyytyväisyys
 • Riskienhallintaa – Aktiivinen palveluiden riskien tunnistaminen, seuranta ja hallinta
 • Häiriönhallintaa – Häiriöiden tunnistaminen ja hallinta koko elinkaaren ajan, liiketoimintavaikutusten minimointi ja palvelutuotannon hallinta sekä sovitun palvelutason palautus
 • Ongelmanhallintaa – Ongelmien tunnistaminen ja hallinta koko elinkaaren ajan, häiriöiden ennakoiva estäminen sekä häiriöiden vaikutusten minimointi
 • Palvelun raportointia – SLA, häiriötilastot ja muut sovitut raportit

Asiakaspalvelu ja jatkuva palvelun parantaminen

IT-palvelun lähtökohtana tulee olla tavoite, että mitattavat palvelutasot saavutetaan palvelutasosopimuksen mukaisesti. Asiakaspalvelun taso ja asiakastyytyväisyys on kuitenkin syytä myös mitata asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden palautteet analysoidaan ja korjaavat toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan.

Jatkuva palvelun parantaminen on erittäin tärkeää, koska IT-palvelusopimukset ovat tyypillisesti useiden vuosien mittaisia sopimuksia. Autamme asiakkaitamme palvelun kehityskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa, prosessien mittaamisessa, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä palvelun kehittämisessä liiketoiminnan muuttuvissa tarpeissa.


Jakelunhallinta

Meillä on vuosien kokemus jakelunhallintapäällikön tehtävistä, joihin tyypillisesti kuuluvat:

 • Jakelunhallintakonseptin kehittäminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • Suunnittelu – Jakeluiden rytmitys vuosikelloon, käyttöönottojen aikataulutus, jakelutiheys, jakeluversioiden sisältö ja laajuus, liiketoimintavaikutusten tunnistaminen
 • Toteutus – Jakeluversion sisällön paketointi, järjestelmien ja integraatioiden rakennus- ja kehitystyön johtaminen, testauksen hallinta ja käyttöönoton valmistelut
 • Käyttöönotto – Jakeluversion dokumentointi, käyttöönoton valvonta sekä johtaminen ja kommunikointi sidosryhmille

Kommunikointi ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

Jakelunhallintapäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu jatkuva kommunikointi ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Jakelunhallinta vastaa uusien toiminnallisuuksien tuottamisesta liiketoiminnan vaatimuksia vasten varmistaen samalla olemassa olevien palveluiden eheyden.

Sidosryhmien on oltava tietoisia aikatauluista, jakelupakettien sisällöstä sekä uusien toiminnallisuuksien vaikutuksista. Jakelunhallinnan sidosryhmiä ovat useasti erilliset käynnissä olevat kehitysprojektit, asiakasorganisaatiot, IT-toimittajat ja alihankkijat.


Projektitoimisto

Autamme asiakkaitamme projektitoimiston tehtävissä, jotka usein ovat:

 • Projektitoimiston perustaminen – Määrittely, vastuut, tehtävät, tavoitteet, strategian tukeminen, resurssien suunnittelu ja nimeäminen, kommunikointi
 • Projektiportfolion suunnittelu ja hallinta – Hankkeiden ja projektien suunnittelu ja tavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti sekä oikea-aikaisesti
 • Projektikäytäntöjen hallinta – Projektisuunnitelmien katselmointi ja arviointi, projektikäytäntöjen noudattamisen valvonta, projektien auditointi, projektioppien kerääminen, analysointi ja jakaminen ja raportointi
 • Projektiehdotusten hallinta – Analysointi, vertailu sekä valmistelu ohjausryhmälle
 • Resurssienhallinta – Suunnittelu ja resurssien varmistaminen, tuntiraportointi ja seuranta sekä projektipäälliköiden tai tiimien työnsuunnittelun ohjaus

Projektitoimiston johtaminen

Palvelumme keskeisenä tehtävänä voi tarvittaessa olla projektitoimiston henkilöstön johtaminen, yhteistoiminta asiakasorganisaatioiden kanssa sekä projektipäälliköiden tukeminen ja mentorointi.

Autamme vuosien projektityön kokemuksella projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä, projektityökalujen käytön opastamisessa ja tukemisessa, projektin suunnittelussa ja ohjaamisen tukemisessa sekä tuemme heitä ohjausryhmätoiminnassa.